در بحث بازرسی از سیت و گیت های پوشش دار بعضا پیش میاد مجبور میشم دقت دستگاه های کارخونه رو هم بررسی کنم و ساعت بزنم. در چند مورد که به عنوان مترجم زبان چینی هم همراه بودم چند موزد اینجوری پیش امده.

پیمایش به بالا