مهندس مهدی الوندی

متولد ۱۳۶۳
تسلط کامل به زبان های انگلیسی ، چینی ، فارسی